Onze aanpak

Je hebt een visie en wilt een energieproject ontwikkelen? Laten we beginnen bij het begin!  

We gaan met elkaar in gesprek, leren elkaar kennen,  en kunnen samen inschatten hoe ons team jouw project het beste kan begeleiden en jou advies kan geven. Elk project heeft zo zijn eigen uitdaging tijdens de ontwikkeling. Het kan zijn dat wij jouw projectontwikkelingsproces in zijn volledigheid begeleiden of alleen op een specifiek onderdeel advies geven.   

Hoe ons team jouw project het beste vooruit kan helpen in het projectontwikkelingsproces, is afhankelijk van het type project en wat je wilt bereiken.  

In sommige gevallen voorzien wij jou al tijdens het eerste gesprek van voldoende informatie om zelf de volgende stap in het ontwikkelingsproces te kunnen zetten. Onze ervaring is dat ondersteuning bij de ontwikkeling van het project en advies gewenst of noodzakelijk is. We starten dan met een quickscan. Op basis van de quickscan geven wij advies en kun je een geïnformeerd besluit nemen welke adviezen en ondersteuning in het projectontwikkelingsproces nodig zijn. 

Wil je onze aanpak ervaren? Lees hieronder de onderdelen van onze aanpak. Als je een andere vraag hebt, kijk ook eens bij veel gestelde vragen.  

Een haalbaarheidsstudie levert snel en gedegen inzicht in de kansrijkheid van jouw project.

Dé belangrijkste reden om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren is het creëren van inzicht voor jezelf als initiatiefnemer. Jij staat uiteindelijk voor de beslissing om het project te realiseren. Maar om de goede keuzes te maken in het ontwikkeltraject wil je goed beslagen ten ijs komen. Zijn al je aannames correct?

Het team van ZEBRA staat klaar om je hierbij te ondersteunen tijdens de haalbaarheidsstudie.

Wij kijken naar alle onderdelen die een rol spelen bij de succesvolle realisatie van een zonne-energieproject. De haalbaarheidsstudie geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn de ontwikkelscenario’s? Ga ik zelf ontwikkelen of besteed ik alles uit? Of iets daar tussenin?
 • Hoe ziet het technisch ontwerp eruit?
 • Is aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk en wat zijn de mogelijke alternatieven?
 • Hoe ziet de businesscase eruit? Wat is de hoogte van de investering? Wat is de terugverdientijd van het project?
 • Wat zijn de subsidiemogelijkheden? (SDE++)
 • Welke vergunningen heb ik nodig om het project te realiseren? En welke onderzoeken moet ik hiervoor uitvoeren?
 • Hoe staan bewoners tegenover het initiatief en hoe kunnen we draagvlak voor het project creëren en mensen meenemen in het proces?
 • Hoe kan de omgeving meeprofiteren van het project?

De haalbaarheidsstudie levert jou in enkele maanden inzicht op in de technische en financiële haalbaarheid en biedt houvast om op de juiste manier in gesprek te gaan met de omgeving over jouw initiatief.

Enthousiast om van start te gaan? Neem gerust contact met ons op.  

ZEBRA biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van de participatie van jouw project

Als initiatiefnemer weet je zelf het beste hoe jouw omgeving reageert op jouw project omdat jij de mensen het beste kent. Op basis van gedegen onderzoek en een keukentafelgesprek met de initiatiefnemer, brengen wij belanghebbenden, standpunten en belangen in kaart en bepalen we gezamenlijk welke middelen en methoden het beste aansluiten bij jouw project en doelgroep(en).

Luister naar elkaar en voer een eerlijk gesprek 

Een zonnepark heeft grote impact op de leefomgeving en het is daarom belangrijk om te beseffen dat de omgeving bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, meningen en ambities. Om draagvlak te creëren voor jouw project is het belangrijk om echt naar elkaar te luisteren en het eerlijke gesprek te voeren.

Een goed participatieplan levert tijd en geld op voor jouw project

Het team van ZEBRA heeft veel ervaring met complexe projecten. Wij hebben geleerd dat communicatie met stakeholders erg stroef kan verlopen en veel tijd en geld kan kosten.

Daarom is het ontzettend belangrijk om van tevoren een grondige analyse te doen van de omgeving en te bepalen hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden. Hiervoor heeft ZEBRA een model ontwikkeld om snel en effectief tot een gedegen participatieplan te komen en wat jou helpt draagvlak te creëren voor jouw initiatief.

Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met onze experts. We helpen je graag verder!

Snel en met minimale financiële risico’s de best mogelijke beslissing nemen in de ontwikkeling van je project. 

Elk project is anders, heeft zijn eigen voordelen en kent zijn eigen risico’s. Duurzame energieprojecten, waaronder zonne-energieprojecten, hebben een lange doorlooptijd. Bij de start van de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam energieproject, zijn de onzekerheden het grootst.

Wat je wilt, is met minimale kosten de onzekerheden in kaart brengen en weten wat de impact ervan is op doorlooptijd en kosten in het ontwikkelingsproces. Start met een quick scan!

De quick scan levert waardevolle informatie op de volgende onderdelen van jouw duurzame energieproject:

 • Bestemming en geschiktheid van de locatie
 • Vergunningentraject
 • Hoe de energie te exporteren
 • Aansluiting op beleid en visie van de gemeente
 • Standpunt van de gemeente
 • Financiële haalbaarheid
 • Draagvlak vanuit de omgeving

Op basis van de quick scan geven wij jou adviezen of en hoe je jouw duurzame energieproject het beste kan ontwikkelen.

Jouw pay-off is dat je in deze vroege fase van ontwikkeling van het project met minimale risico de beste beslissing kan maken. Je bent goed geïnformeerd op welke onderdelen adviezen ingekocht moeten worden en waarvoor en wanneer er ondersteuning nodig zal zijn in het ontwikkelingsproces van het duurzame energieproject.

Wil je beginnen met de ontwikkeling? Neem contact op.

ZEBRA ontwikkelt duurzame energieprojecten in opdracht van grondeigenaren, dakeigenaren, energie coöperaties en Nederlandse en buitenlandse projectontwikkelaars

Heb jij een locatie voor de ontwikkeling van een (zonne)energieproject en wil jij weten wat de mogelijkheden zijn? ZEBRA kan jou snel inzicht geven in de geschiktheid van de locatie en de haalbaarheid van jouw project. Zodra jouw project kansrijk is helpt ZEBRA je graag verder met de volgende stappen om te komen tot realisatie.

Het principeverzoek

Het is belangrijk jouw initiatief kenbaar te maken bij de betreffende gemeente. Zij moeten tenslotte de omgevingsvergunning verlenen. ZEBRA helpt je graag bij het indienen van een principeverzoek, een eerste concept-aanvraag van het plan gericht aan het College van B en W.

In het principeverzoek staat globaal omschreven welke kenmerken het plan bevat en welke stappen worden genomen om een vergunning in te dienen. Denk hierbij aan een globale inrichtingsschets van het zonnepark, de netaansluiting, een opbrengstberekening, een opzet voor het participatietraject en een samenwerking met een lokale energiecoöperatie, indien van toepassing. Zodra het College van B en W een positief besluit neemt en randvoorwaarden meegeeft voor de indiening van de vergunning, helpt het team van ZEBRA je graag verder het plan te realiseren.

Go-no go: de gemeente moet instemmen met het initiatief

Zodra de gemeente heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen, leggen de initiatiefnemer en ZEBRA afspraken vast over de rol- en taakverdeling, uitgangspunten voor het ontwerp van het zonnepark en de bijbehorende planning.

Vanaf dat moment ligt de focus op het ontwerp van het zonnepark en de landschappelijke inpassing, de participatie met de omgeving en het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van het project.

Het realiseren van een zonnepark heeft vaak grote impact op het landschap. Samen met ecologen, landschapsarchitecten en andere deskundigen zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om onze projecten optimaal in te passen in het landschap en andere gebiedsopgaven – zoals de verhoging van de biodiversiteit en natuurontwikkeling –  te koppelen aan het project. Het wordt steeds belangrijker om met goede landschappelijk ingepaste plannen te komen, omdat plannen anders niet geaccepteerd worden door de omgeving.

In de ontwerpfase wordt er intensief met de direct omwonenden gecommuniceerd. Deze groep heeft doorgaans veel invloed op de definitieve plannen. Bovendien wordt tijdens deze fase bepaald hoe de financiële participatie door de omgeving het beste kan worden ingevuld. Door de omgeving in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp van het zonnepark, inclusief de uitwerking van de financiële participatie, wordt het draagvlak voor het zonnepark vergroot.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning wordt ingediend zodra aan alle eisen wordt voldaan. Dat betekent dat onderzoeken – zoals archeologisch en ecologisch onderzoek – zijn verricht, rapportages gereed zijn, er goede communicatie met de omgeving is geweest en de uitkomsten een plaats hebben gekregen in het ontwerp.

SDE++

Nadat de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente en het project aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet, wordt de SDE++ voor grootschalige zonneparken aangevraagd. De SDE++ subsidie vult de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit aan tot een vast bedrag gedurende de eerste 15 jaar dat het zonnepark stroom opwekt.

Het team van ZEBRA staat gereed om je te ondersteunen bij de realisatie van jouw project. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Aansluitend bij onze diensten, bieden wij ook brochures aan. Hieronder kun je de beschikbare brochures downloaden.

 

Heb je een project waar wij bij kunnen ondersteunen?

Contact +31 85 3034371